Sąlygos


CitaCilts ir internetveikals, kuru pārstāv Chogan Group neatkarīgs partneris, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz produktus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Distances līguma noteikumiem.


Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK 255. noteikumi).


Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.


Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e- pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2-6 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt produktus līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.


Atteikuma tiesības un preču atgriešana

1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, un Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma informējot par to preču pārdevēju.

2. Pārdevējs apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis preci atpakaļ no pircēja, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci.

3. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, Pircējs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

14. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

14.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

14.2. prece nedrīkst būt bojāta;

14.3. prece nav lietota, saglabāta sūtījuma kastīte, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Pircējs ir norādījis iebildumus);

14.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

15. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

16. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu vai atgriezt.

17. Nauda par preci tiek atgriezta uz pircēja bankas kontu no, kura tika saņemta apmaksa par preci.

18. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs. Patērētaja tiesības par līgumam neatbilstošu produktu Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc produktu piegādes Pircējam. Ja iegādātajiem produktiem ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt produktu trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jauniem produktiem bez maksas.


Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu vai tālruni tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.