Konfidencialitāte


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Citacilts.com ir Itālijas MLM uzņēmuma Chogangroup neatkarīga partnera privāts internetveikals. Šajā vietnē ir iespēja iegādāties Itālijā ražotus produktus, kas ir pieejami Latvijā, Citacilts.com noliktavā, kā arī ir iespēja pasūtīt vēlamos produktus no Itālijas.

1.2. Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

1.3. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni lai iegādājoties preces vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka saprotat Privātuma politiku, un piekrītat sekot izmaiņām tajā.

1.4. Citacilts.com ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, tās tiek publicētas interneta vietnē. Lūdzu, pārlasiet tos pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

1.5. Privātuma politika izskaidro kā Citacilts.com apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs lietojat mūsu vietnes pakalpojumus. Šī Politika Jums sniedz informāciju par to, kādu informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un aizsargājam. Politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi no vietnes Citacilts.com Tālāk ir apkopota detalizēta informācija par Jūsu datu aizsardzību.


2. PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Pircējs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot Pārdevējam par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.


3. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Pārdevējs var apstrādāt šādus personas datus - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.), jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) apakšpunkti: a) Pircējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir pircējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārdevēju attiecināmu juridisku pienākumu;

3.3. Pārdevējs glabā un apstrādā Pircēja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.3.4. Kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Pārdevēja personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.4. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Pārdevējam ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c.

3.5. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.6. Pārdevējs uzglabā Pircēja datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 10 gadus.


4. Jūsu tiesības un izvēles iespējas

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.2. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.3. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.4. Dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.5. Vērsties Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta e-pastu .


Noteikumi

5.1. Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī.

5.2. Atbildīgais par Jūsu personīgo datu apstrādi, ir Jūlija Pavilaite (reģ.nr. 2308901031). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, rakstiet uz www.citacilts.com e-pastu .